നവരാത്രി മഹോത്സവം.

പനചിക്കാട് ശ്രീ ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം

Watch Live stream
ABOUT TEMPLE

Panachickadu
Saraswathi Temple

The sarawathi temple in the panachikadu village of Kottayam district, Kerala is known as Dakshina (southern) Mookambi. Eventhough many sarawathi temples perform pooja only during the ‘Navarathri period, this temple offers pooja throughout giving ‘darshan’ to the devotees.

This temple is situated in the panachikadu village 11 kilometers away from the well known Kottayam District Head Quarters of southern Kerala. This village resembles the famous kodajadri in the main central Road, between Kottayam and changanasery, there is a small town called chingavanam. Traveling 4 kilometers east from chingavanam one can reach the temple situated in an idyllic and beautiful place.

Read More
latest updates

News Feed

മഹാസുകൃതഹവനവും കലശവും
Posted On 15-11-2022

മഹാസുകൃതഹവനവും കലശവും

Read article
നവരാത്രിപുണ്യം
Posted On 05-10-2022

നവരാത്രിപുണ്യം

Read article
അക്ഷര വഴിയിൽ ഗ്രന്ഥം എഴുന്നള്ളിപ്പ് നാളെ
Posted On 01-10-2022

അക്ഷര വഴിയിൽ ഗ്രന്ഥം എഴുന്നള്ളിപ്പ് നാളെ

Read article
 നവരാത്രി 2022 മഹോത്സവത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച  തുടക്കമായി
Posted On 27-09-2022

നവരാത്രി 2022 മഹോത്സവത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമായി

Read article
ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച്  നവരാത്രി
Posted On 03-09-2022

ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് നവരാത്രി

Read article
പനച്ചിക്കാട് നവരാത്രി  ഉത്സവത്തിന് ഒരുക്കം
Posted On 03-09-2022

പനച്ചിക്കാട് നവരാത്രി ഉത്സവത്തിന് ഒരുക്കം

Read article
Education for all rural children are necessary
Posted On 07-06-2022

Education for all rural children are necessary

Read article
ശ്രീരാമനവമി ആഘോഷവും മഹാഗണപതി ഹോമം
Posted On 07-06-2022

ശ്രീരാമനവമി ആഘോഷവും മഹാഗണപതി ഹോമം

Read article
Administratives

Priests and Panel Members

Brahmasri Perinjeri Mana Vasudevan Namboothiri

Thanthri

KV Narayanan Namboothri

Melshanthi

KN Narayanan Namboothri

Secretary

K N Narayanan Namboothiri

Manager
Other Gods

Upadevathas

Lord Shiva

Lord Ayyappa

Snake Deities

Moments at temple

Our Gallery

2023
2023
2023
2023
2023
Temple Location

Panachikkadu Devaswam

Kuzhimattom P. O., Panachickadu,
Kottayam, Kerala, India - 6865300

General Enquiries
0481 2330670

info@panachickad.org
panachickadtemple@gmail.com

Download Navaratri Application Form